راه اندازی شبکه از پایه

در این حالت ابتدا کارشناسان طی یک یا چند جلسه، کارفرما را با شاخه ها و مزایای گوناگون حوزه IT آشنا می کنند. سپس درخواستها و تمایلات ایشان را نسبت به موارد موجود ثبت می کنند. بخشی از جزئیات این مرحله به شرح ذیل می باشد:

galliope

برخی دیگر از خدمات

و اینک لیستی از خدمات ما در مرحله راه اندازی شبکه: